Facebook
aktualizacja: 22 lutego 2012 (Środa) , 20:01

Ramowy program

zajęć


GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI Z WADAMI POSTAWY

 - prowadzący mgr Sławomir Kwiatkowski -

 

Informacja o zajęciach:

Celem zajęć jest korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała, wykształcenie nawyku poprawnej postawy ciała. Przewiduje się pracę w zespołach oraz indywidualnie z uczniem.

Cel główny:

Wytworzenie u uczniów nawyku utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie go w życiu.

 

Cele szczegółowe:

 1. Objęcie działalnością korekcyjną dzieci w grupach dyspanseryjnych:

a)    płaskostopie

b)    skrzywienie kręgosłupa

c)     boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza 1):

·       plecy okrągłe,

·       plecy wklęsłe,

·       plecy wklęsło-okrągłe.

 1. Uświadomienie dziecku jego defektu i konsekwencji wynikających z wystąpienia wady postawy.
 2. Uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy oraz wskazań                           i przeciwwskazań (pogadanki indywidualne i zespołowe).
 3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu harmonijny rozwój fizyczny oraz wzmożenie jego wydolności i sprawności fizyczno-ruchowej.
 4. Nauka umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych, a następnie globalnych, rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych.
 5. Ćwiczenia specjalne hamujące określoną wadę postawy.
 6. Kształtowanie odruchu - nawyku prawidłowej postawy.
 7. Wyrabianie wytrwałości posturalnej, tj. zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy poprzez ćwiczenia wyprostne (elongacyjne).
 8. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w różnych warunkach, zbliżonych do warunków życia codziennego (automotywacja), bez udziału świadomości.
 9. Ćwiczenia oddechowe:

·       nauka prawidłowego oddychania w trakcie wykonywania ćwiczenia,

·       zwiększenie pojemności życiowej płuc,

·       oddychanie brzuszne i piersiowe,

·       zwiększenie wentylacji płuc.

 1. Kontrola oceny postawy ciała dzieci z grup dyspanseryjnych.
 2. Współpraca z pielęgniarką, wychowawcą, rodzicami i opiekunami.
 3. Higiena osobista ucznia.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Zajęcia organizacyjne. Podział na grupy.

·       Diagnoza potrzeb i możliwości klas I

·       Diagnoza potrzeb i możliwości klas II

·       Diagnoza potrzeb i możliwości klas III

 1. Ocena postawy ciała - nauka korygowania wady.
 2. Ćwiczenia oddechowe - nauka prawidłowego oddychania.
 3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu harmonijny rozwój.
 4. Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy.
 5. Zestaw ćwiczeń przy drabinkach, wzmacnianie mięśni pasa biodrowego.
 6. Ćwiczenia rozluźniające dla wszystkich mięśni.
 7. Ćwiczenia zwiększające ruchomość poszczególnych odcinków kręgosłupa.
 8. Ćwiczenia z laskami gimnastycznymi, rozciągające mięśnie piersiowe.
 9. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietowe kręgosłupa, odcinka piersiowego.
 10. Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach barkowych i biodrowych.
 11. Ćwiczenia z piłką i ławeczkami gimnastycznymi wzmacniające mięśnie grzbietowe.
 12. Ćwiczenia wzmacniające wybrane zespoły osłabionych mięśni.
 13. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha i pośladków.
 14. Zestawy ćwiczeń korygujące płaskostopie (wykorzystanie lasek gimnastycznych, piłek i woreczków).
 15. Ćwiczenia przy drabinkach gimnastycznych oraz na materacach, wzmacniające mięśnie pasa biodrowego.
 16. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie krótkie stopy i zginacza palców.
 17. Ćwiczenia wysklepiające stopę i korygujące ustawienie stopy.
 18. Ćwiczenia elongacyjne - wydłużanie czynne kręgosłupa w różnych pozycjach.
 19. Doskonalenie i utrwalenie nawyku prawidłowej postawy. Ocena postawy ciała.

Spodziewane efekty:

 • uczeń systematycznie uczestniczy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej;
 • zna podstawowe przyczyny i skutki powstawania wad postawy;
 • zna sposoby zapobiegania wadom postawy i stosuje je w życiu codziennym;
 • przyjmuje prawidłową postawę we wszystkich pozycjach wyjściowych do ćwiczeń;
 • zna znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych;
 • umie właściwie wykonać ćwiczenia korekcyjne;
 • zna terminologię poznanych ćwiczeń;
 • rozumie potrzebę codziennych ćwiczeń w domu pod opieką rodziców;
 • zna zasady bezpiecznego zachowania na lekcjach;
 • dokonuje samooceny swych postępów;
 • wykazuje postępy w korygowaniu swej postawy ciała jako potwierdzenie celowości prowadzonych zajęć.

mgr Sławomir Kwiatkowski

 

 

fotogaleria:

fotogaleriafotogaleriafotogaleria