aktualizacja: 4 marca 2013 (Poniedziałek) , 21:19

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SŁUPSKU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SŁUPSKU
powiększ

NA LATA 2010-2015

 

   KONCEPCJA PRACY

   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

   W SŁUPSKU

   NA LATA 2010-2015

  1. WSTĘP

    

    Jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku od 1 września 1995r. O szkole, którą kieruję mówię „moja szkoła”. Przez 15 lat doskonale poznałam środowisko rodzinne moich uczniów i procesy w nim zachodzące m. in. zwiększający się z roku na rok odsetek rodzin o trudnej sytuacji materialnej, zwiększający się procent uczniów z trudnościami w nauce, stosunkowo wysoki procent uczniów pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, a także spadające efekty nauczania. Te zjawiska są dla mnie wyzwaniem, bowiem do takiej sytuacji należy dostosować pracę dydaktyczną i wychowawczo-opiekuńczą szkoły. Muszę stwierdzić, że w dużym stopniu udaje się tym wymaganiom sprostać. Przez te 3 poprzednie kadencje udało mi się dobrze zorganizować placówkę, przygotować kadrę pedagogiczną do zachodzących w środowisku uczniowskim procesów oraz osiągać wiele sukcesów dydaktycznych mimo, iż ta praca wymaga ciągłych programów poprawy efektywności nauczania. Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna stanowi zintegrowany zespół profesjonalistów, który potrafi sprostać wymaganiom edukacji. Pracowałam wiele lat nad odpowiednim przygotowaniem bazy dydaktycznej, która w chwili obecnej jest wystarczająca w stosunku do wymagań edukacyjnych. Wymaga jednak ciągłego dostosowywania do zmian zachodzących w edukacji i poprawy stanu technicznego. Moje wieloletnie starania były zauważone m.in. byłam wielokrotnie nagradzana i odznaczana przez organ prowadzący i nadzorujący, a także pozytywną oceną rady pedagogicznej. To może świadczyć, że posiadam odpowiednie predyspozycje do dalszego kierowania tą szkołą. Bardzo mi zależy na dalszym rozwoju szkoły i doskonaleniu jej pracy. Przedstawiona przeze mnie koncepcja pracy i rozwoju szkoły na lata 2010-2015 jest kontynuacją moich dotychczasowych działań. Uwzględnia także kierunki rozwoju wynikające z wyzwań przed jakimi stoi polska oświata w najbliższych latach z uwzględnieniem strategii rozwoju słupskiej oświaty.

     

  2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

    

   Szkoła usytuowana jest w centrum miasta i obejmuje swoim obwodem rozległy rejon dzielnicy Śródmieście. Obecnie liczy 20 oddziałów klas I-VI i 1 oddział przedszkolny. Uczęszcza do niej 465 uczniów. Placówka posiada 18 sal lekcyjnych w tym 1 pracownię komputerową z 16 stanowiskami, , bibliotekę z czytelnią multimedialną z 4 stanowiskami komputerowymi, świetlicę, 2 sale gimnastyczne: większa niepełnowymiarowa oraz mała - dostosowana dla klas I-III w pomieszczeniu po byłej świetlicy. W szkole są też pomieszczenia specjalistyczne, jak sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej, sala do zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej, bawialnia dla uczniów 0-III. Jest także stołówka szkolna i sklepik prowadzone przez ajentów. W szkole zatrudnionych jest obecnie 49 nauczycieli i 13 osób administracji i obsługi. Szkoła organizuje również naukę języka ukraińskiego, religii grekokatolickiej i prawosławnej dla mniejszości ukraińskiej zamieszkującej Słupsk i okolice. Zajęcia obywają się poza szkołą w pomieszczeniach przy parafii grekokatolickiej przy ulicy Jaracza w Słupsku, a religia prawosławna przy ulicy Krasińskiego w parafii prawosławnej. W tych zajęciach uczestniczy ok. 60 uczniów ze Słupska i powiatu.

    

   

    

  1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PROGRAMU SZKOŁY W LATACH 2005-2010

    

   Jako dyrektor z 15 letnim stażem na tym stanowisku uważam, że powinnam się odnieść do dotychczasowej pracy i wskazać działania w zakresie najważniejszych obszarów życia szkoły, które zostały zrealizowane i przyczyniły się do poprawy jakości pracy szkoły oraz są warte kontynuowania. Poniżej przedstawiam ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 5 obszarach w ostatnich 5 latach zarządzania placówką.

    

   1. Zarządzanie placówką

  • W szkole bardzo dobrze funkcjonuje współpraca nauczycieli w zespołach samokształceniowych. Pracują zespoły: nauczycieli nauczania zintegrowanego, humanistów, matematyczno-przyrodniczy, nauczycieli wychowania fizycznego oraz zespół kierowniczy szkoły. Nauczyciele planują pracę zespołów, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

  • Sprawnie i planowo prowadzony jest nadzór pedagogiczny, a wnioski służą do planowania pracy na kolejny rok szkolny.

  • Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną, przygotowują raporty z badań osiągnięć uczniów, analizę szkolnego programu poprawy efektywności kształcenia, który powstał w 2008 roku, oraz raporty z badań obszarów życia szkoły

  • W związku ze zmniejszającą się liczbą oddziałów w szkole jest 1 wicedyrektor od 1.09.2007 roku, wprowadzono zmianę zakresu sprawowanego nadzoru dla dyrektora i wicedyrektora oraz opracowano kompetencje dla przewodniczących zespołów samokształceniowych

    

   2. Praca dydaktyczna:

  • Wzbogacona została oferta edukacyjna dla uczniów zdolnych m.in. koła zainteresowań w kl. I-III: ortograficzne, plastyczne, zajęcia sportowe dla kl. II-III, celem wyrównania szans edukacyjnych, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niedosłuchem, wolontariat z AP w Słupsku i z gimnazjum dla uczniów kl. I-III i IV-VI.

  • W związku z założeniami reformy edukacji pilotażowo w klasach IV-ych wprowadzony został na języku angielskim podział na grupy - zaawansowaną i podstawową i dostosowane programy nauczania od 1.09.2009r.

  • Zostały opracowane i realizowane nowe innowacje pedagogiczne o profilu dydaktycznym m. in. w r. szk. 2005/06 - „Przez zabawę do wiedzy” - cykl lekcji matematyki w kl. IV-VI przy komputerze, w r.szk. 2006/07 „Nie bójmy się matematyki” - program dla uczniów mających problemy z matematyką z wykorzystaniem kalkulatorów, w r.szk. 2008/09 - „Rozszerzenie edukacji polonistycznej w kl. I-III o kształtowanie nawyku poprawnego pisania z wykorzystaniem kolorowych ortogramów”, w r.szk. 2009/10 „Matematyka w praktyce” dla uczniów kl. IV-VI, „Słucham, umiem i rozumiem” na zajęciach języka angielskiego z wykorzystaniem piosenek i filmów, „Pokonać dysleksję” - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową

  • Celem wyrównania szans edukacyjnych 100 uczniów szkoły bierze udział w programie unijnym „Poszerzamy horyzonty”, którego beneficjentem jest Urząd Miejski.

  • W latach 2005-2010 sukcesem dydaktycznym są osiągnięte przez uczniów tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych Pomorskiego Kuratora Oświaty, i tak w r.szk. 2007/08 - 1 laureat w konkursie język polski z historią, 2 finalistów - w konkursie matematyczno-przyrodniczym i język polski z historią, w r.szk. 2009/10 - 1 laureat w konkursie matematycznym

  • Nauczyciele z uczniami uczestniczyli w ogólnopolskim programie „Nauczyciel z klasą” - tytuł uzyskało 16 nauczycieli: 9 w r.sz. 2005/06 i 7 w r.szk. 2006/07

  • W związku ze słabymi wynikami sprawdzianów szkoła z własnej inicjatywy opracowała i wdrożyła „Program poprawy efektywności kształcenia”, czego efektem było podwyższenie wyniku szkoły w 2008r. (przejście o 1 stanin - z 6 na 5)

  • Aby nadać szkole wymiar europejski i skorzystać z funduszy europejskich zostały złożone dwa wnioski: do programu Socrates Comenius - „Kształcenie umiejętności społecznych” we współpracy ze szkołami z Turcji, Rumuni, Bułgarii, Włoch i Litwy oraz w ramach Priorytetu IX EFS na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia umiejętności językowych, matematycznych i technologii informatycznej.

    

   3. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły

  • W szkole realizowane były nowe przedsięwzięcia celem wzmocnienia działań wychowawczych i profilaktycznych takie jak: zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze z kl. I-III i IV-VI.

  • Zostały opracowane i realizowane kolejne programy innowacyjne o profilu wychowawczym celem eliminowania zjawisk agresji i przemocy oraz kształtowania norm społecznych u uczniów: r.szk. 2005/06 - „Zastąpienie agresji w szkole”- trening wybranych umiejętności prospołecznych, r.szk. 2006/07 - „Tęczowy krąg” - profilaktyczny program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Można inaczej” - program zajęć pozalekcyjnych integrujących uczniów kl. I-III, r.szk. 2008/09 - „Nie jestem łobuzem” - do zajęć profilaktycznych w świetlicy szkolnej.

  • Od 4 lat szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie „Szkoła bez przemocy”.

  • W 2006 roku szkoła uzyskała Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji 899/2006 w zakresie standardu „Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju”.

  • Bardzo widoczna w szkole i znacząca jest działalność samorządu uczniowskiego. Praca ukierunkowana jest na rozwój samorządności, podtrzymanie tradycji i obrzędowości, elementy patriotyczne, kulturę i rozrywkę itp. Samorząd wydaje gazetkę szkolną pt. „Nowinki Szkolnej Rodzinki”, którą publikuje też na stronie www szkoły, uczestniczy też w spotkaniach z dyrekcją szkoły celem opiniowania i podsumowania pracy szkoły za każdy semestr i rok szkolny.

  • W szkole funkcjonuje sprawny system dotyczący realizacji zagadnień z zakresu wspomagania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej m.in. stypendia szkolne, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, zbiórki odzieży, przyborów szkolnych, zabezpieczanie bezpłatnych obiadów. Takich rodzin jest ok 25% ogółu uczniów.

  • W ramach promocji zdrowia i bezpieczeństwa dwoje przeszkolonych nauczycieli - trenerów w programie WOŚP „Ratujemy i uczymy się ratować” prowadzi od 2 lat szkolenia nauczycieli i uczniów w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej. Trening odbywa się na sprzęcie profesjonalnym uzyskanym z WOŚP

  • Od 2006 roku szkoła bierze udział w programie „Szklanka mleka” przy współpracy ARR w Gdyni oraz od października 2009 roku w programie „Owoce i warzywa w szkole”. Dzięki nim ok. 300 uczniów bezpłatnie pije mleko oraz 181 korzysta z owoców i warzyw.

    

   4. Kadra dydaktyczna

  • Wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele posiadają kwalifikacje do pełnionych funkcji i zadań. Na 49 zatrudnionych nauczycieli 35 posiada kwalifikacje do dwóch i więcej przedmiotów nauczania lub zajęć specjalistycznych. 90% kadry to nauczyciele dyplomowani.

  • W ostatnich 5 latach kolejnych 6 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, 9 kursy kwalifikacyjne i 7 certyfikaty egzaminatorów, trenerów.

  • Kadra pedagogiczna chętnie podejmuje doskonalenie zawodowe uczestnicząc w kursach doskonalących , warsztatach, które w tej 5-latce dotyczyły szczególnie profilaktyki, pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, pracy z uczniem zdolnym, umiejętności działań przeciwko agresji i przemocy w szkole.

  • W 2008 roku szkoła uzyskała Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji 083/2008 w zakresie standardu „Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań pedagogicznych”.

  • Kadra pedagogiczna stanowi profesjonalny, zgrany zespół, który chętnie podejmuje zadania w zespołach zadaniowych rady pedagogicznej, jest w stanie sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji.

    

   5. Baza dydaktyczna szkoły

  • Budynek, w którym mieści się szkoła pochodzi z lat 60-ych ubiegłego stulecia, ma już ok. 50 lat. Wymaga więc ciągłych remontów i dostosowań do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy i specyfiki szkoły podstawowej. W ostatnich 5 latach kontynuowane były remonty toalet uczniowskich i nauczycielskich. Wyremontowano 4 kolejne toalety. Wszystkie więc mają świeży, estetyczny wygląd, zgodny z przepisami BHP.

  • Wymienionych zostało 4 drzwi wejściowych do budynku szkoły

  • Na posesji szkoły wyciętych zostało 25 topoli, które zagrażały bezpieczeństwu i nasadzono 50 nowych drzewek.

  • Wymienione zostały stoliki szkolne i krzesła uczniowskie w kilku salach dydaktycznych: s.32, s.1, s.25, czytelnia szkolna.

  • Odświeżone zostały klasy lekcyjne m.in. s.32, 34, 35, 8, 14, 16, 22, sala gimnastyczna, klatki schodowe i hole szkolne.

  • Została zorganizowana sala dydaktyczna do przygotowania przedszkolnego tzw. „0”, która od 1.09.2009r funkcjonuje w szkole.

  • Została zorganizowana pracownia multimedialna (s.32) ze sprzętem komputerowym i rzutnikiem multimedialnym, gdzie odbywają się lekcje różnych przedmiotów, a w wieku klasach są komputery z internetem.

  • W ramach projektu Ministra Edukacji „Pracownia komputerowa w szkole” - w 2007 roku szkoła otrzymała nową (już drugą - pierwsza 2001r.) pracownię komputerową, a w ramach projektu „Centrum Multimedialne w czytelni szkolnej” w 2008 roku otrzymaliśmy wyposażenie w sprzęt multimedialny czytelni szkolnej.

  • Uczestnicząc w projekcie „Monitoring wizyjny w szkołach” w 2008 roku rozszerzono szkolny monitoring.

  • W grudniu 2009 roku przystępując do projektu ministerialnego „Radosna szkoła” - szkoła otrzymała środki finansowe w kwocie 12 tyś. złotych na bawialnię, która funkcjonuje w szkole od stycznia 2010, a także jest już decyzja, że szkoła uzyska środki finansowe na organizację placu zabaw na podwórku szkolnym.

  • W grudniu 2009 roku przy pomocy Rady Rodziców został uruchomiony radiowęzeł szkolny.

  • Przybyło wiele pomocy dydaktycznych m.in. sprzętu RTV. Były to często nagrody za czołowe miejsca w konkursach pozaszkolnych oraz od sponsorów i rodziców.

   

 1. WIZJA, MISJA SZKOŁY

   

  a) WIZJA

   

  Mając na uwadze ogromny postęp techniczny oraz duże tempo zmian w kraju i w świecie szkoła nasza będzie przygotowywała uczniów do przyszłości pod hasłem „Szanując przeszłość - zwracamy się ki przyszłości”.

  Stawiamy więc na innowacyjność i kreatywność, a także na podmiotowe traktowanie ucznia, wszechstronny jego rozwój i wszechstronną pomoc jemu.

  Chcemy, aby:

  • szkoła była liderem w dziedzinie nowatorskich rozwiązań programowych oraz nowoczesnych metod nauczania,

  • uczniowie i absolwenci odnosili znaczące sukcesy,

  • szkoła była wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne,

  • rodzice pełnili wspierającą i współtworzącą rolę w naszych działaniach dydaktycznych i wychowawczych oraz darzyli nas zaufaniem,

  • szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku ze względu na poziom i jakość kształcenia.

    

   b) MISJA

    

   Aby realizować powyższą wizję będziemy:

    

  • kształcić według najlepszych programów nauczania i tworzyć własne rozwiązania,

  • właściwie motywować i wzmacniać potencjał intelektualny naszej szkoły jakim są nauczyciele,

  • doskonalić współpracę między nauczycielami, uczniami i rodzicami,

  • troszczyć się o każdego ucznia i wspierać go jako indywidualność,

  • stwarzać każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania kolejnych stopni awansu,

  • tworzyć właściwy wizerunek szkoły w środowisko oraz promować nasze działania poprzez media i reklamę

    

  1. DIAGNOZA

    

   Bieżącą diagnozę pracy szkoły opracowałam w oparciu o coroczne podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły na podstawie raportów i analiz przygotowywanych przez zespoły rady pedagogicznej, opinie rodziców i uczniów szkoły oraz bieżących obserwacji zespołu kierowniczego szkoły.

    

   Mocne strony pracy szkoły:

    

   1. W zakresie pracy dydaktycznej:

  • szeroka oferta edukacyjna szkoły, zapewniająca wszechstronny rozwój ucznia m.in. funkcjonowanie licznych kół zainteresowań zarówno wiedzowych jak i artystycznych i sportowych, szeroko rozbudowane wspomaganie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wyrównujących szanse edukacyjne m.in. zajęcia terapii pedagogicznej, logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z niedosłuchem, wadami postawy, zespoły wyrównawcze, pomoc wolontariuszy z gimnazjów i Akademii Pomorskiej, realizacja programów unijnych „Parasol” i „Poszerzamy horyzonty” dla około 100 osobowej grupy uczniów

  • realizacja innowacji pedagogicznych rozszerzających programy edukacyjne i przedmiotowe

  • praca na lekcjach i zajęciach różnorodnymi metodami aktywnymi m.in. korzystanie z programów multimedialnych, oraz pracowni multimedialnej i informatycznej

  • liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim

  • dobrze przygotowana kadra pedagogiczna do realizacji zadań dydaktycznych

   2. W zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej

  • tworzenie i realizacja innowacji pedagogicznych o charakterze profilaktycznym dotyczących przeciwdziałania agresji i przemocy

  • realizacja zajęć socjoterapeutycznych na I i II-im etapie edukacyjnym dla uczniów z problemami zachowania

  • działania opiekuńcze i wspomaganie uczniów wywodzących się z rodzin ubogich, których jest w obwodzie szkoły coraz więcej

  • działalność samorządowa ukierunkowana na rozwijanie patriotyzmu, poczucia własnej wartości, zagospodarowanie czasu wolnego ucznia, udział uczniów w kulturze, kultywowanie tradycji i obrzędowości w szkole, środowisku i kraju

  • udział w ogólnopolskich programach „Szkoła bez przemocy”, „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Szkoła z klasą”

   3. W zakresie funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym:

  • różnorodne formy współpracy z rodzicami poprzez m.in. wspólną organizację imprez szkolnych, klasowych, wyjazdów, wycieczek, konsultacji i zebrań

  • otwartość szkoły na kontakty ze środowiskiem bieżącym poprzez m.in. organizację konkursów międzyszkolnych, współpraca z instytucjami

  • prezentację działalności szkoły na stronie internetowej

  • udział w imprezach miejskich i przedsięwzięciach lokalnych

  4. W zakresie bazy dydaktycznej:

  • pozyskanie nowej pracowni informatycznej w ramach projektu EFS „Pracownia informatyczna w każdej szkole”, centrum multimedialnego do biblioteki szkolnej

  • wzbogacenie szkoły o pomoce dydaktyczne w formie sprzętu technicznego: rzutniki multimedialne, telewizory, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony, mapy, plansze, tablice

  • urządzenie bawialni dla uczniów 0-III w ramach programu „Radosna szkoła”

  • odnowienie sal dydaktycznych i wymiana wyposażenia

  Słabe strony pracy szkoły

   1. W zakresie pracy dydaktycznej:

  • uzyskiwanie nie zawsze oczekiwanych efektów kształcenia, na co wskazują dość niskie wyniki sprawdzianów zewnętrznych

  • słabe efekty w klasyfikacji konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, mała liczba laureatów i finalistów; w ostatnich 5 latach: 1 laureat w konkursie Kuratora Oświaty z języka polskiego z historią (2008) 1 laureat w konkursie matematyczno-przyrodniczym (2010)

  2. W zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej

  • utrudniony kontakt z liczną grupą rodziców z rodzin dysfunkcyjnych

  • dość liczna grupa uczniów nie przestrzegających norm społecznych, przypadki agresji i przemocy oraz brak kultury słowa w licznych grupach uczniów

   3. W zakresie funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym

  • szkoła nie uczestniczyła dotychczas w programie europejskim - socrates-comenius, a także samodzielnie w unijnych programach pomocowych

  • mała liczba rodziców uczestniczących w działaniach szkoły

  4. W zakresie bazy szkoły

  • niewystarczająca baza sportowa szkoły m.in. brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej i słaby stan boiska sportowego na terenie posesji szkoły, a także brak boisk sportowych do lekkiej atletyki

  • nieestetyczny wygląd zewnętrzny budynku, zły stan techniczny dachu, elewacji, okien

  • zły stan techniczny dróg i dojść oraz dziedzińca na terenie posesji szkoły

  • niezbyt skuteczny monitoring zewnętrznych

  • niewystarczające przygotowanie pomieszczeń dydaktycznych do wymagań reformy edukacji

   

   

  1. KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU SZKOŁY

    NA LATA 2010-2015

    

   Przy opracowaniu koncepcji pracy i rozwoju szkoły wzięłam pod uwagę dotychczasowe obserwacje i analizy własne, propozycje rady pedagogicznej, propozycje Rady Rodziców i wnioski samorządu uczniowskiego. Wskaźnikami do koncepcji są założenia reformy programowej wdrażane od 1 września 2009r sukcesywnie co roku, a także wymagania wobec szkół i placówek zawarte w rozporządzeniu z 7 października 2009roku w sprawie nadzoru pedagogicznego. Stają się one informację jak powinno być i do czego mamy dążyć. Ambicją moją jest w tym względzie aby nie pozostać na poziomie podstawowym D, a dążyć co najmniej do poziomu B.

   Na podstawie w/w założeń opracowałam koncepcję pracy i rozwoju szkoły w zakresie zarządzania szkołą, działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, doskonalenia i rozwoju kadry zawodowej, rozwoju bazy szkoły, a także funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym.

   Główne priorytety działalności i rozwoju szkoły na kolejne 5 lat to:

  • Poprawa warunków funkcjonowania szkoły poprzez dostosowanie bazy dydaktycznej i jej wzbogacanie w kontekście reformy programowej oświaty.

  • Podniesienie efektywności kształcenia.

  • Doskonalenie kadry zawodowej, by sprostać wymaganiom reformy edukacji.

  • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

  • Podwyższanie średniej liczby uczniów przypadającej na 1 oddział do co najmniej 25.

  • Dbałość o wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

     

I. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie
cel zadania spodziewane efekty
1. Szkoła posiada koncepcja pracy i rozwoju - organy szkoły współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju szkoły - plan rozwoju szkoły jest znany i analizowany oraz modyfikowany w razie potrzeby
- szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją - plan rozwoju szkoły jest akceptowany przez uczniów i rodziców
2. Stopień zorganizowania placówki zgodny ze strategią oświatową miasta - planować co najmniej 24 uczniów w oddziale, co podniesie wskaźnik uczniów w oddziale z 21,6 do co najmniej 24 - możliwość podziału na grupy w klasach IV-VI na j. angielski, informatykę i WF
- korzyści ekonomiczne
3. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej i wszechstronny rozwój uczniów - oferta edukacyjna uwzględnia potrzeby uczniów i rozwój ich zainteresowań, - wyższe efekty nauczania
- monitorowanie realizacji podstawy programowej i analiza efektów kształcenia -więcej wysokich efektów w konkursach pozaszkolnych
- wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych - zwiększenie motywacji uczniów do nauk
4. Współpraca w zespołach nauczycieli - zespołowa analiza efektów swojej pracy - doskonalenie form i metod współpracy
- wspólne planowanie działań, rozwiązywanie problemów - utożsamianie się ze szkołą i jej problemami
5. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny - angażowanie wszystkich nauczycieli w ewaluację wewnętrzną - wnioski posłużą do wprowadzenia korzystnych zmian i postępów w funkcjonowaniu szkoły
- analiza wniosków wynikających z nadzoru i wykorzystanie ich do planowania pracy szkoły na dany rok - wyższe efekty kształcenia
6. Poprawa bazy dydaktycznej szkoły - dostosowanie warunków lokalowych szkoły do wymagań reformy edukacji: - będą stworzone odpowiednie warunki do wprowadzenia reformy edukacji
~ modernizacja toalety uczniowskiej i dostosowanie do obniżonego wieku szkolnego - poprawi się stan techniczny budynku zgodnie z wymogami bhp
~ budowa placu zabaw na terenie posesji szkoły - będą oszczędności energii cieplnej
~ starania o budowę sali gimnastycznej - nie będzie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów m.in. ze względu na odpadający tynk
~ zorganizowanie II-iej pracowni informatycznej dla uczniów I-III na zajęcia komputerowe - poprawi się wygląd zewnętrzny budynku co wpłynie na estetykę centrum naszego miasta
~ modernizacja świetlicy szkolnej
- doposażenie w pomoce dydaktyczne:
~ komputer i internet w każdej klasie
~ doposażenie w sprzęt RTV
~ wzbogacenie księgozbioru w bibliotece
~ zakup programów komputerowych do zajęć dydaktycznych
- poprawa estetyki szkoły:
~ dalsze starania o termomodernizację
~ poprawa stanu technicznego dróg i dojść na terenie posesji szkoły
~ budowa boisk do lekkiej atletyki
~ dbałość o zieleń na posesji szkoły
~ wymiana oświetlenia w części sal lekcyjnych
~ dalszy monitoring wokół budynku szkoły i na posesji
II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA
cel zadania spodziewane efekty
1. Podniesienie efektywności kształcenia - analiza wyników sprawdzianu kl. VI z wykorzystaniem różnorodnych metod analizy - wzrost wyników sprawdzianu kl. VI-ych
- wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu - większa liczba uczniów ze średnią 4,0 i więcej
- monitorowanie i analiza bieżących efektów kształcenia za każdy semestr celem poprawy wyników nauczania - wyższa średnia w klasyfikacji rocznej
- poszukiwanie ciekawych aktywnych form i metod nauczania - zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się
- większa ilość nowatorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych o charakterze przedmiotowym - zwiększenie aktywności uczniów na rzecz własnego rozwoju
- organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce - wyższe efekty w konkursach przedmiotowych
- dostosowanie wymagań oraz organizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów
- tworzenie w razie potrzeby programów naprawczych
2. Respektowanie przez uczniów norm społecznych - monitorowanie i analiza realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły - ograniczenie zjawisk agresji i przemocy wśród uczniów
- wykorzystywanie wyników do modyfikacji i wzbogacania programu wychowawczego szkoły - wznowienie uczuć patriotycznych i wzmacnianie właściwych zachowań
- analiza realizacji innowacji pedagogicznych o charakterze wychowawczym i profilaktycznym - eliminowanie zagrożeń
- poszukiwanie atrakcyjnych i skutecznych metod pracy wychowawczej poprzez m.in. korzystanie z pomocy specjalistycznej, instytucji współpracujących ze szkołą, osób zasłużonych dla miasta i kraju - wzmacnianie szacunku do drugiego człowieka i poszanowanie godności osobistej
3. Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój osobowy uczniów - dostosowanie działań profilaktycznych do potrzeb w zakresie promocji zdrowia - kształcenie nawyków zdrowego odżywiania
- dalszy udział w programach "Szklanka mleka", "Owoce i warzywa w szkole" - kształcenie nawyków prozdrowotnych
- kontynuacja szkoleń wśród uczniów w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej - wyrównywanie szans uczniów ze środowisk ubogich
- bieżąca organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów potrzebujących - zmniejszenie liczby wypadków
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych, zasiłków, obiadów, zbiórek rzeczy dla potrzebujących uczniów - zapewnienie bezpieczeństwa uczniów
- kontynuacji innowacji pedagogicznych o charakterze prozdrowotnym
- zapewnienie właściwej opieki uczniom podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
4. Korzystanie z programów Unii Europejskiej - pisanie projektów celem pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na wyrównywanie szans edukacyjnych i kształtowanie umiejętności kluczowych - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących ze środowisk zagrożonych i niewydolnych wychowawczo
- współpraca ze szkołami Unii Europejskiej poprzez udział w programie Socrates Comenius - nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności
- większa znajomość języka angielskiego
- nadanie szkole europejskiego wymiaru
III. ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY PEDAGOGICZNEJ
     
1. Kadra Pedagogiczna sprosta wymaganiom reformy programoej edukacji i przyczyni się do poprawy efektywności nauczania - tworzenie wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli na potrzeby szkoły - nauczyciele potrafią dokonywać analizy efektów kształcenia w różnych formach
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez awans zawodowy, studia podyplomowe - nauczyciele potrafią pomóc dziecku o specyficznych potrzebach edukacyjnych
- doskonalenie nauczycieli w zakresie pomiaru dydaktycznego, pisania projektów unijnych, podstawy programowej, pracy z uczniem zdolnym - nastąpi uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
- motywowanie nauczycieli do tworzenia programów autorskich i innowacji pedagogicznych - podniesie się efektywność kształcenia
- doskonalenie systemu motywacji dla nauczycieli (nagrody, odznaczenia, dodatek motywacyjny)

 

 

fotogaleria:

fotogaleriafotogaleriafotogaleria