Facebook
aktualizacja: 27 stycznia 2015 (Wtorek) , 18:29

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SŁUPSKU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SŁUPSKU
powiększ

NA LATA 2010-2015

 

  KONCEPCJA PRACY

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

  W SŁUPSKU

  NA LATA 2010-2015

 

 

 

 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

  Szkoła usytuowana jest w centrum miasta i obejmuje swoim obwodem rozległy rejon dzielnicy Śródmieście. Obecnie liczy 20 oddziałów klas I-VI i 1 oddział przedszkolny. Uczęszcza do niej 465 uczniów. Placówka posiada 18 sal lekcyjnych w tym 1 pracownię komputerową z 16 stanowiskami, , bibliotekę z czytelnią multimedialną z 4 stanowiskami komputerowymi, świetlicę, 2 sale gimnastyczne: większa niepełnowymiarowa oraz mała - dostosowana dla klas I-III w pomieszczeniu po byłej świetlicy. W szkole są też pomieszczenia specjalistyczne, jak sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej, sala do zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej, bawialnia dla uczniów 0-III. Jest także stołówka szkolna i sklepik prowadzone przez ajentów. W szkole zatrudnionych jest obecnie 49 nauczycieli i 13 osób administracji i obsługi. Szkoła organizuje również naukę języka ukraińskiego, religii grekokatolickiej i prawosławnej dla mniejszości ukraińskiej zamieszkującej Słupsk i okolice. Zajęcia obywają się poza szkołą w pomieszczeniach przy parafii grekokatolickiej przy ulicy Jaracza w Słupsku, a religia prawosławna przy ulicy Krasińskiego w parafii prawosławnej. W tych zajęciach uczestniczy ok. 60 uczniów ze Słupska i powiatu.

 2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PROGRAMU SZKOŁY W LATACH 2005-2010

  Jako dyrektor z 15 letnim stażem na tym stanowisku uważam, że powinnam się odnieść do dotychczasowej pracy i wskazać działania w zakresie najważniejszych obszarów życia szkoły, które zostały zrealizowane i przyczyniły się do poprawy jakości pracy szkoły oraz są warte kontynuowania. Poniżej przedstawiam ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 5 obszarach w ostatnich 5 latach zarządzania placówką.

  1. Zarządzanie placówką

 3. W szkole bardzo dobrze funkcjonuje współpraca nauczycieli w zespołach samokształceniowych. Pracują zespoły: nauczycieli nauczania zintegrowanego, humanistów, matematyczno-przyrodniczy, nauczycieli wychowania fizycznego oraz zespół kierowniczy szkoły. Nauczyciele planują pracę zespołów, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

 4. Sprawnie i planowo prowadzony jest nadzór pedagogiczny, a wnioski służą do planowania pracy na kolejny rok szkolny.

 5. Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną, przygotowują raporty z badań osiągnięć uczniów, analizę szkolnego programu poprawy efektywności kształcenia, który powstał w 2008 roku, oraz raporty z badań obszarów życia szkoły

 6. W związku ze zmniejszającą się liczbą oddziałów w szkole jest 1 wicedyrektor od 1.09.2007 roku, wprowadzono zmianę zakresu sprawowanego nadzoru dla dyrektora i wicedyrektora oraz opracowano kompetencje dla przewodniczących zespołów samokształceniowych

 7. Wzbogacona została oferta edukacyjna dla uczniów zdolnych m.in. koła zainteresowań w kl. I-III: ortograficzne, plastyczne, zajęcia sportowe dla kl. II-III, celem wyrównania szans edukacyjnych, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niedosłuchem, wolontariat z AP w Słupsku i z gimnazjum dla uczniów kl. I-III i IV-VI.

 8. W związku z założeniami reformy edukacji pilotażowo w klasach IV-ych wprowadzony został na języku angielskim podział na grupy - zaawansowaną i podstawową i dostosowane programy nauczania od 1.09.2009r.

 9. Zostały opracowane i realizowane nowe innowacje pedagogiczne o profilu dydaktycznym m. in. w r. szk. 2005/06 - „Przez zabawę do wiedzy” - cykl lekcji matematyki w kl. IV-VI przy komputerze, w r.szk. 2006/07 „Nie bójmy się matematyki” - program dla uczniów mających problemy z matematyką z wykorzystaniem kalkulatorów, w r.szk. 2008/09 - „Rozszerzenie edukacji polonistycznej w kl. I-III o kształtowanie nawyku poprawnego pisania z wykorzystaniem kolorowych ortogramów”, w r.szk. 2009/10 „Matematyka w praktyce” dla uczniów kl. IV-VI, „Słucham, umiem i rozumiem” na zajęciach języka angielskiego z wykorzystaniem piosenek i filmów, „Pokonać dysleksję” - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową

 10. Celem wyrównania szans edukacyjnych 100 uczniów szkoły bierze udział w programie unijnym „Poszerzamy horyzonty”, którego beneficjentem jest Urząd Miejski.

 11. W latach 2005-2010 sukcesem dydaktycznym są osiągnięte przez uczniów tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych Pomorskiego Kuratora Oświaty, i tak w r.szk. 2007/08 - 1 laureat w konkursie język polski z historią, 2 finalistów - w konkursie matematyczno-przyrodniczym i język polski z historią, w r.szk. 2009/10 - 1 laureat w konkursie matematycznym

 12. Nauczyciele z uczniami uczestniczyli w ogólnopolskim programie „Nauczyciel z klasą” - tytuł uzyskało 16 nauczycieli: 9 w r.sz. 2005/06 i 7 w r.szk. 2006/07

 13. W związku ze słabymi wynikami sprawdzianów szkoła z własnej inicjatywy opracowała i wdrożyła „Program poprawy efektywności kształcenia”, czego efektem było podwyższenie wyniku szkoły w 2008r. (przejście o 1 stanin - z 6 na 5)

 14. Aby nadać szkole wymiar europejski i skorzystać z funduszy europejskich zostały złożone dwa wnioski: do programu Socrates Comenius - „Kształcenie umiejętności społecznych” we współpracy ze szkołami z Turcji, Rumuni, Bułgarii, Włoch i Litwy oraz w ramach Priorytetu IX EFS na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia umiejętności językowych, matematycznych i technologii informatycznej.

 15. W szkole realizowane były nowe przedsięwzięcia celem wzmocnienia działań wychowawczych i profilaktycznych takie jak: zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze z kl. I-III i IV-VI.

 16. Zostały opracowane i realizowane kolejne programy innowacyjne o profilu wychowawczym celem eliminowania zjawisk agresji i przemocy oraz kształtowania norm społecznych u uczniów: r.szk. 2005/06 - „Zastąpienie agresji w szkole”- trening wybranych umiejętności prospołecznych, r.szk. 2006/07 - „Tęczowy krąg” - profilaktyczny program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Można inaczej” - program zajęć pozalekcyjnych integrujących uczniów kl. I-III, r.szk. 2008/09 - „Nie jestem łobuzem” - do zajęć profilaktycznych w świetlicy szkolnej.

 17. Od 4 lat szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie „Szkoła bez przemocy”.

 18. W 2006 roku szkoła uzyskała Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji 899/2006 w zakresie standardu „Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju”.

 19. Bardzo widoczna w szkole i znacząca jest działalność samorządu uczniowskiego. Praca ukierunkowana jest na rozwój samorządności, podtrzymanie tradycji i obrzędowości, elementy patriotyczne, kulturę i rozrywkę itp. Samorząd wydaje gazetkę szkolną pt. „Nowinki Szkolnej Rodzinki”, którą publikuje też na stronie www szkoły, uczestniczy też w spotkaniach z dyrekcją szkoły celem opiniowania i podsumowania pracy szkoły za każdy semestr i rok szkolny.

 20. W szkole funkcjonuje sprawny system dotyczący realizacji zagadnień z zakresu wspomagania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej m.in. stypendia szkolne, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, zbiórki odzieży, przyborów szkolnych, zabezpieczanie bezpłatnych obiadów. Takich rodzin jest ok 25% ogółu uczniów.

 21. W ramach promocji zdrowia i bezpieczeństwa dwoje przeszkolonych nauczycieli - trenerów w programie WOŚP „Ratujemy i uczymy się ratować” prowadzi od 2 lat szkolenia nauczycieli i uczniów w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej. Trening odbywa się na sprzęcie profesjonalnym uzyskanym z WOŚP

 22. Od 2006 roku szkoła bierze udział w programie „Szklanka mleka” przy współpracy ARR w Gdyni oraz od października 2009 roku w programie „Owoce i warzywa w szkole”. Dzięki nim ok. 300 uczniów bezpłatnie pije mleko oraz 181 korzysta z owoców i warzyw.

 23. Wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele posiadają kwalifikacje do pełnionych funkcji i zadań. Na 49 zatrudnionych nauczycieli 35 posiada kwalifikacje do dwóch i więcej przedmiotów nauczania lub zajęć specjalistycznych. 90% kadry to nauczyciele dyplomowani.

 24. W ostatnich 5 latach kolejnych 6 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, 9 kursy kwalifikacyjne i 7 certyfikaty egzaminatorów, trenerów.

 25. Kadra pedagogiczna chętnie podejmuje doskonalenie zawodowe uczestnicząc w kursach doskonalących , warsztatach, które w tej 5-latce dotyczyły szczególnie profilaktyki, pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, pracy z uczniem zdolnym, umiejętności działań przeciwko agresji i przemocy w szkole.

 26. W 2008 roku szkoła uzyskała Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji 083/2008 w zakresie standardu „Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań pedagogicznych”.

 27. Kadra pedagogiczna stanowi profesjonalny, zgrany zespół, który chętnie podejmuje zadania w zespołach zadaniowych rady pedagogicznej, jest w stanie sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji.

 28. Budynek, w którym mieści się szkoła pochodzi z lat 60-ych ubiegłego stulecia, ma już ok. 50 lat. Wymaga więc ciągłych remontów i dostosowań do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy i specyfiki szkoły podstawowej. W ostatnich 5 latach kontynuowane były remonty toalet uczniowskich i nauczycielskich. Wyremontowano 4 kolejne toalety. Wszystkie więc mają świeży, estetyczny wygląd, zgodny z przepisami BHP.

 29. Wymienionych zostało 4 drzwi wejściowych do budynku szkoły

 30. Na posesji szkoły wyciętych zostało 25 topoli, które zagrażały bezpieczeństwu i nasadzono 50 nowych drzewek.

 31. Wymienione zostały stoliki szkolne i krzesła uczniowskie w kilku salach dydaktycznych: s.32, s.1, s.25, czytelnia szkolna.

 32. Odświeżone zostały klasy lekcyjne m.in. s.32, 34, 35, 8, 14, 16, 22, sala gimnastyczna, klatki schodowe i hole szkolne.

 33. Została zorganizowana sala dydaktyczna do przygotowania przedszkolnego tzw. „0”, która od 1.09.2009r funkcjonuje w szkole.

 34. Została zorganizowana pracownia multimedialna (s.32) ze sprzętem komputerowym i rzutnikiem multimedialnym, gdzie odbywają się lekcje różnych przedmiotów, a w wieku klasach są komputery z internetem.

 35. W ramach projektu Ministra Edukacji „Pracownia komputerowa w szkole” - w 2007 roku szkoła otrzymała nową (już drugą - pierwsza 2001r.) pracownię komputerową, a w ramach projektu „Centrum Multimedialne w czytelni szkolnej” w 2008 roku otrzymaliśmy wyposażenie w sprzęt multimedialny czytelni szkolnej.

 36. Uczestnicząc w projekcie „Monitoring wizyjny w szkołach” w 2008 roku rozszerzono szkolny monitoring.

 37. W grudniu 2009 roku przystępując do projektu ministerialnego „Radosna szkoła” - szkoła otrzymała środki finansowe w kwocie 12 tyś. złotych na bawialnię, która funkcjonuje w szkole od stycznia 2010, a także jest już decyzja, że szkoła uzyska środki finansowe na organizację placu zabaw na podwórku szkolnym.

 38. W grudniu 2009 roku przy pomocy Rady Rodziców został uruchomiony radiowęzeł szkolny.

 39. Przybyło wiele pomocy dydaktycznych m.in. sprzętu RTV. Były to często nagrody za czołowe miejsca w konkursach pozaszkolnych oraz od sponsorów i rodziców.

 40. WIZJA, MISJA SZKOŁY

  a) WIZJA

  Mając na uwadze ogromny postęp techniczny oraz duże tempo zmian w kraju i w świecie szkoła nasza będzie przygotowywała uczniów do przyszłości pod hasłem „Szanując przeszłość - zwracamy się ki przyszłości”.

  Stawiamy więc na innowacyjność i kreatywność, a także na podmiotowe traktowanie ucznia, wszechstronny jego rozwój i wszechstronną pomoc jemu.

  Chcemy, aby:

 • szkoła była liderem w dziedzinie nowatorskich rozwiązań programowych oraz nowoczesnych metod nauczania,
 • uczniowie i absolwenci odnosili znaczące sukcesy,
 • szkoła była wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • rodzice pełnili wspierającą i współtworzącą rolę w naszych działaniach dydaktycznych i wychowawczych oraz darzyli nas zaufaniem,
 • szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku ze względu na poziom i jakość kształcenia.

   b) MISJA

Aby realizować powyższą wizję będziemy:

 1. kształcić według najlepszych programów nauczania i tworzyć własne rozwiązania,

 2. właściwie motywować i wzmacniać potencjał intelektualny naszej szkoły jakim są nauczyciele,

 3. doskonalić współpracę między nauczycielami, uczniami i rodzicami,

 4. troszczyć się o każdego ucznia i wspierać go jako indywidualność,

 5. stwarzać każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania kolejnych stopni awansu,

 6. tworzyć właściwy wizerunek szkoły w środowisko oraz promować nasze działania poprzez media i reklamę

 7. DIAGNOZA

  Bieżącą diagnozę pracy szkoły opracowałam w oparciu o coroczne podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły na podstawie raportów i analiz przygotowywanych przez zespoły rady pedagogicznej, opinie rodziców i uczniów szkoły oraz bieżących obserwacji zespołu kierowniczego szkoły.

  Mocne strony pracy szkoły:

  1. W zakresie pracy dydaktycznej:

 8. szeroka oferta edukacyjna szkoły, zapewniająca wszechstronny rozwój ucznia m.in. funkcjonowanie licznych kół zainteresowań zarówno wiedzowych jak i artystycznych i sportowych, szeroko rozbudowane wspomaganie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wyrównujących szanse edukacyjne m.in. zajęcia terapii pedagogicznej, logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z niedosłuchem, wadami postawy, zespoły wyrównawcze, pomoc wolontariuszy z gimnazjów i Akademii Pomorskiej, realizacja programów unijnych „Parasol” i „Poszerzamy horyzonty” dla około 100 osobowej grupy uczniów

 9. realizacja innowacji pedagogicznych rozszerzających programy edukacyjne i przedmiotowe

 10. praca na lekcjach i zajęciach różnorodnymi metodami aktywnymi m.in. korzystanie z programów multimedialnych, oraz pracowni multimedialnej i informatycznej

 11. liczny udział uczniów w konkursach pozaszkolnych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim

 12. dobrze przygotowana kadra pedagogiczna do realizacji zadań dydaktycznych

 13. tworzenie i realizacja innowacji pedagogicznych o charakterze profilaktycznym dotyczących przeciwdziałania agresji i przemocy

 14. realizacja zajęć socjoterapeutycznych na I i II-im etapie edukacyjnym dla uczniów z problemami zachowania

 15. działania opiekuńcze i wspomaganie uczniów wywodzących się z rodzin ubogich, których jest w obwodzie szkoły coraz więcej

 16. działalność samorządowa ukierunkowana na rozwijanie patriotyzmu, poczucia własnej wartości, zagospodarowanie czasu wolnego ucznia, udział uczniów w kulturze, kultywowanie tradycji i obrzędowości w szkole, środowisku i kraju

 17. udział w ogólnopolskich programach „Szkoła bez przemocy”, „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Szkoła z klasą”

 18. różnorodne formy współpracy z rodzicami poprzez m.in. wspólną organizację imprez szkolnych, klasowych, wyjazdów, wycieczek, konsultacji i zebrań

 19. otwartość szkoły na kontakty ze środowiskiem bieżącym poprzez m.in. organizację konkursów międzyszkolnych, współpraca z instytucjami

 20. prezentację działalności szkoły na stronie internetowej

 21. udział w imprezach miejskich i przedsięwzięciach lokalnych

 22. pozyskanie nowej pracowni informatycznej w ramach projektu EFS „Pracownia informatyczna w każdej szkole”, centrum multimedialnego do biblioteki szkolnej

 23. wzbogacenie szkoły o pomoce dydaktyczne w formie sprzętu technicznego: rzutniki multimedialne, telewizory, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony, mapy, plansze, tablice

 24. urządzenie bawialni dla uczniów 0-III w ramach programu „Radosna szkoła”

 25. odnowienie sal dydaktycznych i wymiana wyposażenia

 26. uzyskiwanie nie zawsze oczekiwanych efektów kształcenia, na co wskazują dość niskie wyniki sprawdzianów zewnętrznych

 27. słabe efekty w klasyfikacji konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, mała liczba laureatów i finalistów; w ostatnich 5 latach: 1 laureat w konkursie Kuratora Oświaty z języka polskiego z historią (2008) 1 laureat w konkursie matematyczno-przyrodniczym (2010)

 28. utrudniony kontakt z liczną grupą rodziców z rodzin dysfunkcyjnych

 29. dość liczna grupa uczniów nie przestrzegających norm społecznych, przypadki agresji i przemocy oraz brak kultury słowa w licznych grupach uczniów

 30. szkoła nie uczestniczyła dotychczas w programie europejskim - socrates-comenius, a także samodzielnie w unijnych programach pomocowych

 31. mała liczba rodziców uczestniczących w działaniach szkoły

 32. niewystarczająca baza sportowa szkoły m.in. brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej i słaby stan boiska sportowego na terenie posesji szkoły, a także brak boisk sportowych do lekkiej atletyki

 33. nieestetyczny wygląd zewnętrzny budynku, zły stan techniczny dachu, elewacji, okien

 34. zły stan techniczny dróg i dojść oraz dziedzińca na terenie posesji szkoły

 35. niezbyt skuteczny monitoring zewnętrznych

 36. niewystarczające przygotowanie pomieszczeń dydaktycznych do wymagań reformy edukacji

 37. KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010-2015

  Przy opracowaniu koncepcji pracy i rozwoju szkoły wzięłam pod uwagę dotychczasowe obserwacje i analizy własne, propozycje rady pedagogicznej, propozycje Rady Rodziców i wnioski samorządu uczniowskiego. Wskaźnikami do koncepcji są założenia reformy programowej wdrażane od 1 września 2009r sukcesywnie co roku, a także wymagania wobec szkół i placówek zawarte w rozporządzeniu z 7 października 2009roku w sprawie nadzoru pedagogicznego. Stają się one informację jak powinno być i do czego mamy dążyć. Ambicją moją jest w tym względzie aby nie pozostać na poziomie podstawowym D, a dążyć co najmniej do poziomu B.

  Na podstawie w/w założeń opracowałam koncepcję pracy i rozwoju szkoły w zakresie zarządzania szkołą, działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, doskonalenia i rozwoju kadry zawodowej, rozwoju bazy szkoły, a także funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym.

  Główne priorytety działalności i rozwoju szkoły na kolejne 5 lat to:

 38. Poprawa warunków funkcjonowania szkoły poprzez dostosowanie bazy dydaktycznej i jej wzbogacanie w kontekście reformy programowej oświaty.

 39. Podniesienie efektywności kształcenia.

 40. Doskonalenie kadry zawodowej, by sprostać wymaganiom reformy edukacji.

 41. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

 42. Podwyższanie średniej liczby uczniów przypadającej na 1 oddział do co najmniej 25.

 43. Dbałość o wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

I. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie
cel zadania spodziewane efekty
1. Szkoła posiada koncepcja pracy i rozwoju - organy szkoły współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju szkoły - plan rozwoju szkoły jest znany i analizowany oraz modyfikowany w razie potrzeby
- szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją - plan rozwoju szkoły jest akceptowany przez uczniów i rodziców
2. Stopień zorganizowania placówki zgodny ze strategią oświatową miasta - planować co najmniej 24 uczniów w oddziale, co podniesie wskaźnik uczniów w oddziale z 21,6 do co najmniej 24 - możliwość podziału na grupy w klasach IV-VI na j. angielski, informatykę i WF
- korzyści ekonomiczne
3. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej i wszechstronny rozwój uczniów - oferta edukacyjna uwzględnia potrzeby uczniów i rozwój ich zainteresowań, - wyższe efekty nauczania
- monitorowanie realizacji podstawy programowej i analiza efektów kształcenia -więcej wysokich efektów w konkursach pozaszkolnych
- wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych - zwiększenie motywacji uczniów do nauk
4. Współpraca w zespołach nauczycieli - zespołowa analiza efektów swojej pracy - doskonalenie form i metod współpracy
- wspólne planowanie działań, rozwiązywanie problemów - utożsamianie się ze szkołą i jej problemami
5. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny - angażowanie wszystkich nauczycieli w ewaluację wewnętrzną - wnioski posłużą do wprowadzenia korzystnych zmian i postępów w funkcjonowaniu szkoły
- analiza wniosków wynikających z nadzoru i wykorzystanie ich do planowania pracy szkoły na dany rok - wyższe efekty kształcenia
6. Poprawa bazy dydaktycznej szkoły - dostosowanie warunków lokalowych szkoły do wymagań reformy edukacji: - będą stworzone odpowiednie warunki do wprowadzenia reformy edukacji
~ modernizacja toalety uczniowskiej i dostosowanie do obniżonego wieku szkolnego - poprawi się stan techniczny budynku zgodnie z wymogami bhp
~ budowa placu zabaw na terenie posesji szkoły - będą oszczędności energii cieplnej
~ starania o budowę sali gimnastycznej - nie będzie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów m.in. ze względu na odpadający tynk
~ zorganizowanie II-iej pracowni informatycznej dla uczniów I-III na zajęcia komputerowe - poprawi się wygląd zewnętrzny budynku co wpłynie na estetykę centrum naszego miasta
~ modernizacja świetlicy szkolnej  
- doposażenie w pomoce dydaktyczne:  
~ komputer i internet w każdej klasie  
~ doposażenie w sprzęt RTV  
~ wzbogacenie księgozbioru w bibliotece  
~ zakup programów komputerowych do zajęć dydaktycznych  
- poprawa estetyki szkoły:  
~ dalsze starania o termomodernizację  
~ poprawa stanu technicznego dróg i dojść na terenie posesji szkoły  
~ budowa boisk do lekkiej atletyki  
~ dbałość o zieleń na posesji szkoły  
~ wymiana oświetlenia w części sal lekcyjnych  
~ dalszy monitoring wokół budynku szkoły i na posesji  
II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA
cel zadania spodziewane efekty
1. Podniesienie efektywności kształcenia - analiza wyników sprawdzianu kl. VI z wykorzystaniem różnorodnych metod analizy - wzrost wyników sprawdzianu kl. VI-ych
- wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu - większa liczba uczniów ze średnią 4,0 i więcej
- monitorowanie i analiza bieżących efektów kształcenia za każdy semestr celem poprawy wyników nauczania - wyższa średnia w klasyfikacji rocznej
- poszukiwanie ciekawych aktywnych form i metod nauczania - zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się
- większa ilość nowatorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych o charakterze przedmiotowym - zwiększenie aktywności uczniów na rzecz własnego rozwoju
- organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce - wyższe efekty w konkursach przedmiotowych
- dostosowanie wymagań oraz organizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów
- tworzenie w razie potrzeby programów naprawczych  
2. Respektowanie przez uczniów norm społecznych - monitorowanie i analiza realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły - ograniczenie zjawisk agresji i przemocy wśród uczniów
- wykorzystywanie wyników do modyfikacji i wzbogacania programu wychowawczego szkoły - wznowienie uczuć patriotycznych i wzmacnianie właściwych zachowań
- analiza realizacji innowacji pedagogicznych o charakterze wychowawczym i profilaktycznym - eliminowanie zagrożeń
- poszukiwanie atrakcyjnych i skutecznych metod pracy wychowawczej poprzez m.in. korzystanie z pomocy specjalistycznej, instytucji współpracujących ze szkołą, osób zasłużonych dla miasta i kraju - wzmacnianie szacunku do drugiego człowieka i poszanowanie godności osobistej
3. Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój osobowy uczniów - dostosowanie działań profilaktycznych do potrzeb w zakresie promocji zdrowia - kształcenie nawyków zdrowego odżywiania
- dalszy udział w programach "Szklanka mleka", "Owoce i warzywa w szkole" - kształcenie nawyków prozdrowotnych
- kontynuacja szkoleń wśród uczniów w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej - wyrównywanie szans uczniów ze środowisk ubogich
- bieżąca organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów potrzebujących - zmniejszenie liczby wypadków
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych, zasiłków, obiadów, zbiórek rzeczy dla potrzebujących uczniów - zapewnienie bezpieczeństwa uczniów
- kontynuacji innowacji pedagogicznych o charakterze prozdrowotnym  
- zapewnienie właściwej opieki uczniom podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych  
4. Korzystanie z programów Unii Europejskiej - pisanie projektów celem pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na wyrównywanie szans edukacyjnych i kształtowanie umiejętności kluczowych - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących ze środowisk zagrożonych i niewydolnych wychowawczo
- współpraca ze szkołami Unii Europejskiej poprzez udział w programie Socrates Comenius - nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności
- większa znajomość języka angielskiego
- nadanie szkole europejskiego wymiaru
III. ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY PEDAGOGICZNEJ
   
1. Kadra Pedagogiczna sprosta wymaganiom reformy programoej edukacji i przyczyni się do poprawy efektywności nauczania - tworzenie wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli na potrzeby szkoły - nauczyciele potrafią dokonywać analizy efektów kształcenia w różnych formach
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez awans zawodowy, studia podyplomowe - nauczyciele potrafią pomóc dziecku o specyficznych potrzebach edukacyjnych
- doskonalenie nauczycieli w zakresie pomiaru dydaktycznego, pisania projektów unijnych, podstawy programowej, pracy z uczniem zdolnym - nastąpi uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
- motywowanie nauczycieli do tworzenia programów autorskich i innowacji pedagogicznych - podniesie się efektywność kształcenia
- doskonalenie systemu motywacji dla nauczycieli (nagrody, odznaczenia, dodatek motywacyjny)  

 

 

fotogaleria:

fotogaleriafotogaleriafotogaleria