Facebook
aktualizacja: 8 marca 2015 (Niedziela) , 18:44

MultiSport

Projekt zajęć sportowych dla uczniów klas IV-VI

Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych.

Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. Dostępna oferta sportów uwzględniać powinna regionalne i lokalne tradycje oraz zakładane w realizacji projektu cele i priorytety. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniamii indywidualnymi predyspozycjami.
Minister Sportu i Turystyki rekomenduje organizowanie i prowadzenie w okresie marzec - grudzień 2014 (z przerwą wakacyjną), systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, w grupach 15-20-osobowych.
Zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Osoby prowadzące zajęcia nie mogą pobierać dodatkowego wynagrodzenia w ramach innych projektów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (dalej zwane „MSiT”).

Minister Sportu i Turystyki rekomenduje następującą strukturę realizacji projektu:
blok 1
zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość,
blok 2
gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej,
blok 3
sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

Jednocześnie Minister Sportu i Turystyki rekomenduje, aby przy realizacji programu sportowego uwzględnić możliwość wykorzystania poradnika metodycznego dedykowanego dla projektu MultiSport, który będzie dostępny w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na stronie internetowej MSiT oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

Główne kryteria realizacji projektu:
projekt „MultiSport” może być realizowany wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2014 roku, z przerwą w okresie letnich wakacji; przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolskiego projektu systemowego i powinno być realizowane i koordynowane przez wyłonioną w wyniku procedury otwartego konkursu wniosków organizację pozarządową, oddzielnie na terenie każdego województwa; uczestnikami przedsięwzięcia mogą być wyłącznie dzieci i młodzież - uczniowie klas IVVI
szkół podstawowych; liczbę uczestników i liczbę grup ćwiczebnych, sposób rekrutacji oraz szczegółową
„mapę” terytorialną (obszar województwa), należy dokładnie określić we wniosku; do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć szczegółowy regulamin i program planowanych do realizacji zajęć, projekt nie może zakładać pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć sportowych.

Cele projektu “MultiSport”

1.Cele główne.

  1. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia.
  2. Upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych, które nie biorą udziału w rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe.

2.Cele szczegółowe.

  1. Poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży poprzez bezpieczny i dobry jakościowo oraz dopracowany pod względem merytorycznym program z uwzględnieniem korygowania wad postawy.
  2. Stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami, identyfikację i rozwijanie talentów sportowych.
  3. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców poprzez niwelowanie barier w dostępie do sportu dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie dyskryminacjom w tym zakresie;
  4. Zapobieganie zjawiskom patologii społecznych poprzez wzrost kompetencji trenerów w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży.
  5. Wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej poprzez poprawienie dostępności do zajęć sportowych i niwelowania barier w dostępie do nich.
  6. Podniesienie kompetencji trenerów i przedstawicieli klubów nt. metody programu „Multisport”, roli klubów w rozwoju sportu powszechnego oraz zarządzania sportem powszechnym poprzez m.in. optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej.
  7. Budowanie wizerunku klubów i trenerów sportowych jako profesjonalnych i ważnych instytucji , niezbędnych w rozwoju społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie ich w projekt „Multisport”, skonsolidowanie ze środowiskiem oraz wzmocnienie ich relacji ze społecznością lokalną.

 

Sławomir Kwiatkowski

ściągnij:

pobierz
WYNIKI-MULTISPORT-2014
pobierz (116kb)

fotogaleria:

fotogaleriafotogaleriafotogaleria