Facebook
aktualizacja: 21 października 2012 (Niedziela) , 16:06

Dobre wsparcie na starcie...

Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów kl. IV-VI

Program zajęć socjoterapeutycznych

dla uczniów kl. IV-VI

Szkoły Podstawowej Nr 6

W Słupsku 

 

 1. Cele:
 • Cel ogólny:

Trening umiejętności prospołecznych dla uczniów z  przejawami zaburzeń zachowania i mających  problemy w kontaktach interpersonalnych - pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności deficytowych

 

 • Cele szczegółowe:
 1. Dostarczenie wiedzy i świadomości na temat właściwego zachowania się
 2. Uczenie się wartości i postaw
 3. Szkolenie w radzeniu sobie z gniewem
 4. Kształtowanie umiejętności zachowań - edukacja charakteru
 5. Trening empatii i techniki rozwiązywania problemów
 6. Ukazanie sposobów na kreatywne spędzanie wolnego czasu
 1. Metody i formy:
 • Metody aktywne: drama, pantomima, SWOT, gry i zabawy dydaktyczne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia manualne, mapa pojęciowa, praca z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Formy: praca w grupach i zespołach, praca w parach
 1. Sposoby realizacji:
 • Ćwiczenia w klasie
 • Gry i zabawy i inne zajęcia ruchowe w hali lub na powietrzu w terenie
 1. Czas trwania:
 • zajęcia 2-godzinne (raz w tygodniu)
 1. Sposoby oceniania i ewaluacji:
 • Samo-monitoring
 • Rozmowa z uczniami, rodzicami, wychowawcami

       
Program zajęć socjoterapeutycznych dla rozpoczynających terapię:

LP.
KATEGORIA
TREŚCI PROGRAMOWE
SPOSÓB REALIZACJI
UWAGI
1.
EMPATIA
Diagnoza grupy.
Ankieta
1+1 godz.
2.
Czym jest empatia?
Dyskusja, przykłady.
1+1 godz.
3.
Ktoś, kogo najbardziej podziwiam.
Ćwiczenia praktyczne.
1+1 godz.
4.
Chłopiec z problemami.
Ćwiczenia praktyczne.
1+1 godz.
5.
Zwracanie uwagi.
Ćwiczenia praktyczne.
1+1 godz.
6.
Jak słucham?.
Ćwiczenia praktyczne.
1+1 godz.
7.

RADZENIE SOBIE

Z GNIEWEM
Rozpoznawanie gniewu.
Graficzne wyznaczanie kręgu, startery gniewu
1+1 godz.
8.
Wyzwalacze gniewu.

Wyznaczanie poziomu gniewu za pomocą gniewometru.

1+1 godz.
9.

Rozpoznawanie zewnętrznych i wewnętrznych wyzwalaczy.

Wykres, formularz monitorowania gniewu.
1+1 godz.
10.
„Bombowe” wypowiedzi.
Collage.
1+1 godz.
11.
Reduktory gniewu, system MELT.

Formularz samomonitoringu, Ćwiczenia praktyczne.

1+1 godz.
12.

UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNE

Światło, kamera, akcja, czyli wejście do pokoju.

Inscenizacja pracy filmowca.
1+1 godz.
13.
Rozpoczynanie rozmowy.
Drama.
1+1 godz.
14.
Postępowanie według wskazówek.
1+1 godz.
15.
Przestrzeganie instrukcji.
1+1 godz.
16.
Proszenie o pomoc.
1+1 godz.
17.
Radzenie sobie z oskarżaniem.
1+1 godz.
18.
Unikanie bójek.
1+1 godz.
19.

EDUKACJA CHARAKTERU

Poczucie własnej godności i wytyczanie celów.
Dyskusja, formularz, prace graficzne.
1+1 godz.
20.
Doskonała planeta: szacunek, współpraca.
Prace graficzne.
1+1 godz.
21.
Szczerość i troska w relacjach rówieśniczych.
Dyskusja, prace graficzne,
1+1 godz.
22.
Szacunek - co oznacza?.
Dyskusja, ćwiczenia pisemne.
1+1 godz.
23.
Wytrwałość na przykładzie trudnego zadania.
Dyskusja, prace graficzne
1+1 godz.
24.

Radzenie sobie z chęcią posiadania czegoś, co nie należy do Ciebie.

Drama.
1+1 godz.
25.

ROZWÓJ MORALNY

„Słoneczko” wartości.
Omówienie przykładu Janka.

Ćwiczenie praktyczne - wyklejanka. System ANIMA.

1+1 godz.

 Program zajęć socjoterapeutycznych dla kończących terapię:

LP.
KATEGORIA
TREŚCI PROGRAMOWE
SPOSÓB REALIZACJI
UWAGI
1.
EMPATIA
Diagnoza grupy.
Kwestionariusz umiejętności prospołecznych
1+1 godz.
2.
Mój dowód osobisty.
Samoprezentacja
1+1 godz.
3.
Komunikaty pośrednie i bezpośrednie.
Ćwiczenia praktyczne; drama
1+1 godz.
4.

Uczestniczenie i nieuczestniczenie - zwracanie uwagi.

Kolaż
1+1 godz.
5.
Model Hears.
Drama, ćwiczenia praktyczne
1+1 godz.
6.
Rachunek zaufania.
Bilans zysków i strat
1+1 godz.
7.

WZMOCNIENIE ROLI RODZICÓW

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?
Analiza swot
1+1 godz.
8.
Wartość rodziny w życiu człowieka.
Drzewko decyzyjne
1+1 godz.
09.

RADZENIE SOBIE

Z GNIEWEM
Wskazówki kontrolowania agresji.
Ćwiczenia praktyczne
1+1 godz.
10.
Piramida radzenia sobie z agresją.
Ćwiczenia praktyczne
1+1 godz.
11.
Włączanie i wyłączanie złości.
Ćwiczenia praktyczne
1+1 godz.
12.
Radzenie sobie z gniewem.
Ćwiczenia graficzne
1+1 godz.
13.
Panowanie nad gniewem.
Ćwiczenia praktyczne
1+1 godz.
14.
Chcę się poprawić.
Ćwiczenia praktyczne
1+1 godz.
15.

KSZTAŁTOWANIE

 CHARAKTERU
Karty cech charakteru.
Projekt
1+1 godz.
16.
Wyznaczanie celów.
Mapa myśli
1+1 godz.
17.
Troskliwość.
Ćwiczenia praktyczne
1+1 godz.
18.
Współpraca.
Ćwiczenia praktyczne
1+1 godz.
19.
Odwaga.
Ćwiczenia praktyczne
1+1 godz.
20.

Sposoby na podniesienie poczucia własnej wartości

Ankieta samooceny
1+1 godz.
21.
UMIEJĘTNOŚCI
PROSPOŁECZNE

Umiejętność prospołeczna wynikająca z potrzeby pracy grupy

Drama
1+1 godz.
22.

Umiejętność prospołeczna wynikająca z obserwacji trenera

Drama
1+1 godz.
23.

ROZWÓJ MORALNY

Stadia rozwoju moralnego Kohlberga.
Czytanie historyjek
1+1 godz.
24.
Plan osiągnięcia sukcesu.
Plan
1+1 godz.
25.
Diagnoza końcowa.
Kwestionariusz umiejętności prospołecznych
1+1 godz.

 

mgr Violetta Iwińska - Reginia

mgr Sławomir Kwiatkowski

ściągnij:

pobierz
Program zajęć socjoterapeutycznych dla klas IV-VI
pobierz (333kb)

fotogaleria:

fotogaleriafotogaleriafotogaleria